Disclaimer

Welkom op de website van mo’media. De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van mo’media. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud Website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de “Content”) die zich op de website van mo’media bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en mo’media.

Aansprakelijkheid

mo’media kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Auteursrecht e.a.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan mo’media of haar licentiegevers.

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze website gebruiken mits u mo’media garandeert dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mo’media is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Links van en naar sites van derden

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan mo’media worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. mo’media heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat mo’media links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van mo’media van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mo’media is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van mo’media te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van mo’media aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Privacy

mo’media respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die door mo’media tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door mo’media aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Zo tracht mo’media met behulp van de vergaarde informatie de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze site te optimaliseren, waaronder begrepen 1-op-1 marketing. Indien u geen informatie meer van mo’media wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door mo’media een e-mail te sturen.

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Dergelijke informatie mag door mo’media worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt mo’media evenwel bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is mo’media op geen enkele wijze aansprakelijk indien bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaaden

mo’media behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.